Conditions générales Elcee belux bvba

Algemene verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden Elcee belux bvba

Algemene verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, van Elcee Belux  bvba, met zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8.

Artikel 1 Definities

1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ELCEE: Elcee Belux bvba, statutair gevestigd te Turnhout en kantoorhoudende te Turnhout aan de Tieblokkenlaan 8 en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van een Overeenkomst of in het kader van een Overeenkomst Producten aan de Koper leveren;
(b) Koper: degene die met ELCEE een Overeenkomst is aangegaan;
(c) Levering: in bezit stellen van Producten aan Koper, af fabriek oftewel Ex Works (Incoterms 2000), tenzij anders overeengekomen;
(d) Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen ELCEE en de Koper betreffende de verkoop en Levering van de Producten door ELCEE aan Koper;
(e) Partijen: ELCEE en de Koper;
(f) Product(en): de door Elcee aan Koper verkochte en te leveren/geleverde product(en).

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ELCEE en Koper en verder alle (rechts)handelingen van ELCEE met, voor of jegens Koper, inclusief buitencontractuele verbintenissen.
2. Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de Koper onderhavige Voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden, met uitsluiting van de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de koper zelf.
3. Tussen Koper en ELCEE gemaakte afspraken welke afwijken van de inhoud van de door ELCEE gehanteerde Voorwaarden dan wel een aanvulling daarop vormen hebben slechts gelding voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen voor akkoord zijn ondertekend.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ELCEE en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van onderhavige Voorwaarden in acht wordt genomen.
5. Bij strijd tussen een bepaling in een door ELCEE en Koper gesloten Overeenkomst en een bepaling in de onderhavige Voorwaarden geldt dat de bepaling in de Overeenkomst voorrang heeft.

Artikel 3 Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

1. Alle door ELCEE gedane offertes zijn vrijblijvend. ELCEE heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen voor zover deze nog niet door de Koper zijn geaccepteerd. De offertes hebben, tenzij in de offerte anders aangegeven, een geldigheidsduur van veertien dagen. De offerte is gebaseerd op de door de Koper aan ELCEE verstrekte gegevens.
2. Aanvaarding door de Koper van de gedane offerte dient te geschieden door de offerte betreffende de opdracht ondertekend per post of per telefax te retourneren aan ELCEE . Tussen ELCEE en een Koper komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de door de Koper voor akkoord ondertekende offerte ELCEE heeft bereikt, dan wel wanneer ELCEE de opdracht van Koper schriftelijk heeft aanvaard door middel van een aan Koper gezonden opdrachtbevestiging.
3. Indien de Koper ten aanzien van de acceptatie van de offerte voorbehouden maakt of wijzigingen hierin aanbrengt, al betreft het voorbehoud of de wijziging ondergeschikte punten, dan zal, in afwijking van lid 2 van dit artikel, de Overeenkomst slechts tot stand komen, nadat ELCEE schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven in te stemmen met de aard en inhoud van deze voorbehouden of wijzigingen.
4. Overeenkomsten, die tot stand zijn gekomen tussen de Koper en een onbevoegde medewerker van ELCEE , alsmede mondelinge afspraken, binden ELCEE niet dan nadat en voor zover deze door een daartoe namens ELCEE bevoegde medewerker schriftelijk zijn bevestigd aan de Koper.
5. ELCEE is gerechtigd om aan de Koper een in geringe mate (maximaal 10% (tien procent) meer of minder) van de Overeenkomst afwijkend aantal Producten te leveren.
6. Tekeningen, afbeeldingen, kleuren en overige specificaties zijn enkel een deel van de verbintenis als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Deze gegevens zijn in geen geval standaard eigenschappen.

Artikel 4 Kredietwaardigheid

1. ELCEE behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de Koper te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ELCEE. De leveringsverplichting van ELCEE zal worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 5 Prijzen

1. De door of namens ELCEE opgegeven prijzen zijn in Euro tenzij anders aangeduid, exclusief BTW en zijn gebaseerd op levering ‘Ex Works’ (Incoterms 2000) en aldus exclusief kosten van Levering, waaronder begrepen verpakking, verzending, laden en lossen, transport, overheidslasten, waaronder o.a. taksen en douanerechten, verzekering, tenzij Partijen anders hebben bepaald in de Overeenkomst.
2. De gefactureerde prijzen zijn de tariefprijzen die van toepassing zijn op het ogenblik van de bestelling door de Koper en zij betreffen slechts de verkoop van de in de offerte of de orderbevestiging omschreven goederen. ELCEE is echter te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit Europese regelgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. ELCEE deelt een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk mee aan de klant. De tussen ELCEE en Koper overeengekomen prijzen gelden ongeacht het geval dat door ELCEE een in geringe mate (zijnde maximaal 10% (tien procent) meer of minder) van de Overeenkomst afwijkend aantal Producten wordt geleverd.
3. De prijzen als vermeld op de website van ELCEE of in de door ELCEE uitgebrachte catalogi, prijslijsten of andere brochures zijn indicatief en binden ELCEE niet; deze prijzen vormen geenszins een offerte; de Koper kan hier geen enkel recht aan ontlenen. Voornoemde prijzen kunnen steeds door ELCEE worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
4. Bij door ELCEE uit te voeren Leveringen ‘Ex Works’ (Incoterms 2000) geldt dat de prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen en materiaalprijzen in het land van oorsprong, uitgedrukt in Euro’s of US Dollars en omgerekend naar de koers van het moment van offreren. ELCEE behoudt zich het recht voor om prijsafwijkingen (onder meer als gevolg van koerswijzigingen) die zich voordoen tussen het moment van offreren door ELCEE en het moment waarop tussen ELCEE en Koper een definitieve Overeenkomst tot stand komt (onder meer bij definitieve bestelling door de Koper na goedkeuring van een door ELCEE geleverd sample) te corrigeren en door te belasten aan de Koper tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien er in opdracht en voor rekening van de Koper door ELCEE meerwerk is verricht, is ELCEE gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de Koper in rekening te brengen op het moment dat de met dit meerwerk samenhangende kosten aan ELCEE bekend zijn. Onder meerwerk wordt verstaan alle uitgevoerde werkzaamheden of geleverde Producten en diensten die niet in de oorspronkelijke Overeenkomst zijn begrepen.

Artikel 6 Contractsduur, Levering en levertijd

1. De Overeenkomst tussen ELCEE en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen door middel van een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
3. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde duur, worden na het verstrijken van die periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, tenzij één van Partijen uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende duur van de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven heeft laten weten de verlenging niet te wensen.
4. De door ELCEE in acht te nemen levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
(a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
(b) de dag van ontvangst door ELCEE van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, waaronder gegevens, vergunningen e.d.; of
(c) de dag van ontvangst door ELCEE van het door de Koper aan haar bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag.
5. Leveringen gebeuren gewoonlijk binnen 3 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Deze leveringstermijn wordt slechts ter indicatie gegeven en is niet bindend, zelfs indien hij uitdrukkelijk is vermeld. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. De hierna vermelde omstandigheden bevrijden ELCEE automatisch van eventueel bevestigde termijnen:
‐ de gevallen van overmacht (zoals hierna gedefinieerd en hieronder onder andere begrepen, stakingen, weersomstandigheden, incidenten van technische aard, vertragingen in de aanvoer of tijdens het transport, en een tekort aan arbeidskrachten);
‐ indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden;
‐ indien de klant aanpassingen vraagt tijdens de behandeling van de bestelling.
– indien de Koper van mening is dat ELCEE niet tijdig heeft geleverd, dient deze ELCEE schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor te stellen binnen welke zij alsnog dient te leveren.
6. Een tussen Partijen gesloten Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet door de Koper worden ontbonden, behoudens indien en voor zover van de Koper in alle redelijkheid niet kan worden verlangd de Overeenkomst gestand te doen.
7. De door ELCEE te leveren Producten worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze af fabriek (Ex Works, Incoterms 2000) voor verzending gereed zijn en Koper daarover is geïnformeerd.
8. De Koper is gehouden om de Producten in ontvangst te nemen op het moment van Levering. Indien de Koper de door ELCEE geleverde Producten om hem moverende redenen niet in ontvangst wenst te nemen, zullen deze voor rekening en risico van de Koper door ELCEE worden opgeslagen. Indien de Koper de opgeslagen Producten niet binnen drie maanden na opslag ophaalt, heeft ELCEE het recht de opgeslagen Producten aan derden te verkopen en te leveren. Eventueel hiermee gepaard gaand financieel verlies zal door ELCEE aan de Koper in rekening worden gebracht. Tevens zal ELCEE aan de Koper in rekening brengen de door ELCEE gemaakte kosten, onder meer bestaande uit verzend‐, opslag‐ en administratiekosten.

Artikel 7 Klachten

1. De door ELCEE geleverde Producten dienen door de Koper nauwgezet te worden gecontroleerd op eventuele gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk na het moment van Levering. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht kalenderdagen na Levering per aangetekend schrijven aan ELCEE te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, wordt de Koper geacht de geleverde Producten te hebben aanvaard. Bovengenoemde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ELCEE in staat is adequaat te reageren. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging of herstel, naar keuze van ELCEE , indien zij binnen de zeven dagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven en dit uiterlijk binnen en termijn van zes maanden na Levering. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De Koper dient ELCEE in de gelegenheid te stellen elke klacht te (doen) onderzoeken.
2. Klachten vanwege de Koper schort zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten.
3. Indien door de Koper tijdig een klacht wordt geuit en door de Koper wordt aangetoond dat deze gebreken of tekortkomingen een gevolg zijn van een door ELCEE toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar jegens de Koper bestaande verplichtingen, zal ELCEE – ter harer keuze – zorg dragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Producten. Indien ELCEE niet in staat is om de tekortkomingen of gebreken op te heffen of te herstellen, dan zal de Koper recht hebben op een schadevergoeding van maximum het bedrag van de reeds voor het gebrekkige Product betaalde prijs. In geval van vervanging is de Koper gehouden om het vervangen Product aan ELCEE te retourneren en het bezit daarover aan ELCEE te verschaffen, tenzij ELCEE anders aangeeft.
4. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCEE. De kosten voor verzending van de goederen naar ELCEE en hun terugzending vallen altijd ten laste van de Koper.

Artikel 8 Risico en eigendomsoverdracht; ter beschikkingstelling

1. Levering geschiedt Ex Works (Incoterms 2000). Het risico voor directe en indirecte schade aan of veroorzaakt door de geleverde Producten gaat over op de Koper op het moment van Levering.
2. ELCEE behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Koper te leveren of geleverde Producten, tot het moment dat alle vorderingen die ELCEE op de Koper heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde vorderingen, volledig zijn voldaan.
3. Indien een door ELCEE geleverd Product, waarvan ELCEE eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud in het geval dat recht ter zake daarvan voor ELCEE gunstiger bepalingen bevat.
4. Door ELCEE aan de Koper op proef geleverde Producten worden, zonder schriftelijk tegenbericht of gefrankeerde retourontvangst aan ELCEE binnen zes weken na Levering, geacht definitief geleverd te zijn.
5. Indien ELCEE in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zaken aan Koper ter beschikking heeft gesteld dan blijft ELCEE daarvan eigenaar. Koper zal zich te dien aanzien als een goed huisvader gedragen. Dit betekent onder meer dat Koper zich zal onthouden van gedragingen die kunnen leiden tot verlies van die zaken (bijvoorbeeld door incorporatie, natrekking, vermenging, verwerking of anderszins), of belasting of bezwaring met rechten van derden, dan wel beschadiging.
6. Koper zal de in lid 4 en lid 5 bedoelde zaken op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging, ongeacht door welke oorzaak.
7. Koper zal de in lid 4 en lid 5 bedoelde zaken voor eigen risico gebruiken, voor het doel waarvoor die zaken ter beschikking zijn gesteld. Dit betekent onder meer dat ELCEE niet aansprakelijk is voor schade ‐in welke vorm en uit welke hoofde dan ook‐ die Koper lijdt als gevolg van het gebruik daarvan, tenzij die schade een gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van ELCEE.

Artikel 9 Betaling

1. De betaling van de door ELCEE geleverde Producten, diensten of verrichte werkzaamheden dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur, tenzij er tussen ELCEE en de Koper schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
2. De datum van betaling is de datum waarop het door de Koper verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de door ELCEE aangegeven bankrekening. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van ELCEE.
3. De Koper is geen beroep op compensatie of verrekening toegestaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
4. Bij niet‐tijdige betaling van de factuur is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest met zich mee van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR. Het voorgaande laat onverlet het recht van ELCEE de werkelijke schade die zij lijdt of heeft geleden op Koper te verhalen.
5. Elke niet‐betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Koper.
6. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. Bij betwisting van een deelpost van enig factuurbedrag dient de Koper alleszins het onbetwiste gedeelte van het factuurbedrag te voldoen, onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van dit artikel. Na inzending van een klacht wordt de betalingsplicht voor de Producten, welke de klacht betreft, slechts tijdelijk opgeschort mits schriftelijk akkoord van ELCEE. Nadat de beslissing van ELCEE ten aanzien van de klacht aan de Koper is meegedeeld vervalt deze opschorting.
7. Indien de Koper enige betalingsvoorwaarde niet naleeft, dan heeft ELCEE het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen op risico van de Koper, zelfs uit hoofde van andere lopende overeenkomsten tussen Partijen.
8. Zo er door ELCEE een kredietbeperking is berekend, is deze uitsluitend aftrekbaar indien betaling plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn.
9. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen, de oudste naar factuurdatum eerst, en dit ongeacht of de Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Garanties

1. De door ELCEE te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van Levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Specifieke kwaliteitseisen dienen uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na Levering, tenzij de aard van het Product zich daartegen verzet waarbij er een korte termijn geldt, en tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeen gekomen. Indien de door ELCEE verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de (derde‐) producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders schriftelijk vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door de Koper en/of door derden, dan wel wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ELCEE, de Koper of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dien(d)en te worden of indien deze werden ver‐ of bewerkt op
een andere dan de voorgeschreven wijze.
4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Koper in rekening worden gebracht.
5. De toepassing van de waarborg doet geen nieuwe termijn lopen, tenzij anders schriftelijk bepaald.
6. ELCEE behoudt zich het recht voor het nakomen van de waarborgverplichtingen afhankelijk te maken van de integrale betaling van de prijs en van het nakomen door de Koper van al zijn verplichtingen.

Artikel 11 Overmacht

1. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze Voorwaarden onder overmacht onder andere verstaan elke van de wil van ELCEE onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen het niet (tijdig) nakomen van de zijde van ELCEE als gevolg van dreigend oorlogsgevaar, oorlog, oproer, brand, overstroming, molest, aardbeving, waterschade, bedrijfsbezetting, in‐ en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de leveringen van energie, het niet kunnen voldoen aan de garantie, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen en grondstoffen, toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van ELCEE of door ELCEE ingeschakelde derden, solvabiliteits‐ of liquiditeitsproblemen aan de zijde van ELCEE.
2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kan ELCEE haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. De reeds door ELCEE gemaakte kosten zullen door de Koper aan ELCEE dienen te worden vergoed.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. ELCEE, noch haar medewerker(s) noch door ELCEE ingeschakelde derde(n) is respectievelijk zijn aansprakelijk voor welke schade uit welke hoofde en van welke aard dan ook, waaronder begrepen persoonlijk letsel, hetzij directe schade, hetzij indirecte schade, geleden door de Koper of enige derde, verband houdende met de Levering van Producten, het gebruik of bezit van Producten, het bezit van Producten of defecten aan geleverde Producten, daaronder mede begrepen niet behoorlijke nakoming van herstel‐ of herleveringsverplichting, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van ELCEE. De Koper vrijwaart ELCEE voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.
2. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van ELCEE krachtens het eerste lid, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De door Koper geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) transport‐, reis‐ en verblijfkosten, gederfde winst, gederfde omzet of gemiste inkomsten, komt nimmer voor vergoeding door ELCEE in aanmerking.
3. Aansprakelijkheid voor directe schade van ELCEE is in ieder geval steeds beperkt tot de verplichting tot herlevering, dan wel tot de verplichting tot het betalen van het op de Overeenkomst betrekking hebbende factuurbedrag, met een maximum van het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ELCEE in het voorkomende geval uitkeert (vermeerderd met het bedrag van het eigen risico), zulks ter keuze van ELCEE.
4. Er is geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming en dus geen aansprakelijkheid van de zijde van ELCEE: zolang Koper in verzuim is jegens ELCEE; de Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn gebruikt; of de Producten langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
5. Koper vrijwaart ELCEE voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan ELCEE toerekenbaar is, en voor aanspraken van derden die verband houden met de tussen Koper en die derden gesloten overeenkomsten.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 omtrent klachten en het bepaalde in dit artikel omtrent aansprakelijkheid van ELCEE, bedraagt de verjaringstermijn dan wel vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens ELCEE en de door ELCEE bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar, of een kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet.

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. ELCEE behoudt bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten betrekking hebbende op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te leveren Product(en). Alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige bijlagen bij de Overeenkomst of een offerte van ELCEE blijven eigendom van ELCEE en zijn niet beschikbaar voor derden. Deze mogen enkel verder gegeven worden aan derden, na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alleen indien dit nadrukkelijk is overeengekomen verleent ELCEE een niet‐exclusieve licentie voor al haar eventuele rechten van intellectuele eigendom op de Producten.
2. ELCEE behoudt alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en databankrechten, op alle door ELCEE of derden aan de Koper ter beschikking gestelde zaken, zoals –doch niet beperkt tot‐ stukken, titels, logo’s, artikelen, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, adresbestanden en/of databestanden. De Koper is uitsluitend gerechtigd deze zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst.
3. De Koper zal alle kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computer‐programmatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, steeds op verzoek van ELCEE en binnen een maand na Levering retourneren aan ELCEE , dan wel op verzoek van ELCEE archiveren, dan wel na schriftelijke toestemming van ELCEE vernietigen in welk geval aan ELCEE een bewijs van de vernietiging ter hand gesteld dient te worden. De Koper is niet gerechtigd over te gaan tot enige openbaarmaking of verveelvoudiging in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ELCEE . Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
4. De Koper staat ervoor in dat hij geen inbreuk zal maken op rechten van intellectuele eigendom van ELCEE of derden en vrijwaart ELCEE en haar klanten ter zake van enige inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know‐how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder inbegrepen.

Artikel 14 Geheimhouding

1. De Koper, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende ELCEE welke hij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen, zulks met inbegrip van het bestaan van de Overeenkomst en de aard, de reden en het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Bij schending door de Koper, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden van het in dit artikel bepaalde, verbeurt Koper van rechtswege, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtredeing, onverminderd het recht van ELCEE op volledige vergoeding van de door haar geleden bewezen schade.
3. Met betrekking tot de door ELCEE aan de Koper verstrekte informatie, verbindt de Koper zich:
(a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring;
(b) de verkregen informatie slechts te verspreiden op basis van het “need to know principle”;
en
(c) de informatie niet langer onder haar te houden dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is.
4. De Koper draagt er zorg voor dat zijn personeel en door hem ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die het bepaalde in dit artikel omvat. Op verzoek van ELCEE zal de Koper ELCEE voorzien van afschriften van die geheimhoudingsverklaring(en).

Artikel 15 Duur en ontbinding

1. Indien Koper de Overeenkomst niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van een Overeenkomst wordt overschreven, waardoor naar het oordeel van ELCEE vast komt te staan dat Koper de Overeenkomst niet of niet behoorlijk zal uitvoeren, dan heeft ELCEE het recht, onverminderd haar overige rechten, om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst door een enkele kennisgeving aan Koper onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. ELCEE is bevoegd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of het voldoen van enige schadevergoeding, in geval dat (ten aanzien of ten laste van) Koper: is verzocht om (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel wanneer Koper daadwerkelijk in surséance van betaling of faillissement verkeert; het bedrijf is stilgelegd dan wel indien zijn onderneming in liquidatie verkeert; eventuele noodzakelijke vergunningen zijn verloren, beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn gelegd; of (bij een natuurlijk persoon) de Koper is overleden; de Koper betrokken is bij een (juridische) fusie of overdracht van een algemeenheid ; of er in hoofde van de Koper een controlewijziging (bestuur of aandeelhouderschap) plaatsvindt.
3. Indien ELCEE de Overeenkomst ontbindt, dient de Koper onmiddellijk op zijn kosten alle aan hem geleverde Producten als onverschuldigd geleverd te retourneren, tenzij de Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan als gevolg waarvan er ook geen eigendomsvoorbehoud meer op die Producten rust.
4. Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van ELCEE eindigen, die naar het redelijke oordeel van ELCEE naar hun aard bedoeld zijn om ook na ontbinding van kracht te blijven.

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen of enig deel daarvan voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming zal niet zonder redelijke gronden worden geweigerd. Partijen kunnen aan de toestemming redelijke voorwaarden verbinden. ELCEE is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Koper de rechten en plichten over te dragen aan een andere tot haar concern behorende onderneming.

Artikel 17 Vertalingen

Vertalingen van onderhavige Voorwaarden zijn louter informatief, zonder juridische waarde, en enkel de Nederlandse tekst van onderhavige Voorwaarden is juridisch bindend.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Voor alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en de Voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar ELCEE haar zetel gevestigd heeft bevoegd.
2. Deze Voorwaarden en de tussen Partijen bestaande Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Flag of Allemagne Allemagne
+49 41 93 75 08 70
Flag of Belgique Belgique
+32 14 44 37 80
Flag of Chine Chine
+86 311 87 76 55 50
Flag of Danemark Danemark
+45 98 920 65 6
Flag of Finlande Finlande
+358 40 028 86 31
Flag of Les Pays-Bas Les Pays-Bas
+31 78 654 47 77
Flag of Pologne Pologne
+48 12 361 21 06
Flag of Suède Suède
+46 85 197 06 55